PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

“Mercedes na rok zdarma“

 (dále jen „soutěž“)

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Nanolab shop, spol. s r.o. IČ: 08943401, se sídlem Trnkova 137, 628 00 Brno (dále jen „pořadatel“).

II. Oprávněné osoby

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací, která v den splnění podmínky dle bodu IV., odst. 1, písm. a) dosáhne věku minimálně 18 let (dále jen „oprávněná osoba“).
 2. Soutěže se však nemohou platně účastnit zaměstnanci pořadatele a jejich osoby blízké (ve smyslu §22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), i kdyby je jinak bylo dle bodu II. odst. 1 možno považovat za oprávněnou osobu. V případě, že by se účastník soutěže stal osobou dle předchozí věty kdykoli v průběhu trvání soutěže, jeho právo na účast v soutěži dále zaniká a je nadále vyloučen jak z účasti na soutěži, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání.

III. Doba a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v době od 00.01 hod. dne 10.7.2021, do 23.59 hod. dne 16.1.2022 (dále jen „doba soutěže“).
 2. Místem konání soutěže jsou stránky pořadatele na adrese  www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de dále jen „soutěžní stránka“), v rámci nichž je možno zakoupit zboží dle podmínek soutěže a splnit tak jednu z podmínek účasti v soutěži dle bodu IV.

 

IV. Podmínky účasti 

 1. Účastníkem soutěže se stává oprávněná osoba, která splní všechny následující podmínky:
 1. v době soutěže zakoupí zboží prostřednictví soutěžní stránky www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de (dále jen „soutěžní zboží“),
 2. objednané soutěžní zboží řádně a včas uhradí dle podmínek úhrady zvolených v rámci objednávky zboží na soutěžní stránce; bude-li objednáno zboží na dobírku, považuje se za úhradu okamžik úhrady subjektu zvolenému ze strany kupujícího pro doručení soutěžního zboží v rámci takového doručení,
 3. uchová si fakturu na cenu soutěžního zboží vystavenou po objednání soutěžního zboží, která bude vystavena na jeho jméno a příjmení uvedené v objednávce soutěžního zboží v rámci soutěžní stránky, a která bude zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce soutěžního zboží v rámci soutěžní stránky,
 4. v rámci objednávky soutěžního zboží prostřednictvím soutěžní stránky udělí svůj souhlas:
 1. (i)s pravidly soutěže, a
 2. (ii)se zpracováním svých osobních údajů dle pravidel pořadatele.
 1. Oprávněná osoba splňující podmínky dle odst. 1 je pro účely těchto pravidel označována též jen jako „účastník“.
 2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tj. jedním nákupem. V případě více nákupů, u nichž by došlo ke splnění podmínek účasti v soutěži, se pro účast v soutěži započítává pouze první nákup, při němž došlo ke splnění podmínek účasti v soutěži.

V. Co určí výherce 

 1. Po uplynutí doby soutěže vylosuje organizátor ze všech účastníků splňujících podmínky účasti v soutěži jednoho výherce a dva náhradníky.
 2. Losování proběhne neveřejně 17.1.2022 způsobem, přičemž výherce bude vyhlášen na soutěžní stránce a zároveň bude vyrozuměn pořadatelem prostřednictvím e-mailu, který účastník uvedl v rámci svého soutěžního nákupu, který založil jeho účast v soutěži. 
 3. Oslovený výherce je mimo jiné povinen:
 1. prokázat se dokladem totožnosti, z něhož bude vyplývat, že jde o osobu shodnou s účastníkem, který byl vylosován, a 
 2. předložit alespoň kopii faktury vystavené na jeho jméno a příjmení odpovídající podmínkám dle bodu IV., odst. 1, písm. c).
 1. Pokud by se výherce nedostavil k převzetí výhry v době určené v e-mailu zaslaném mu pořadatelem dle bodu V., odst. 2 anebo by při takovém dostavení nesplnil podmínky dle bodu V., odst. 3, písm. a) a b), zaniká právo daného účastníka na účast v soutěži a tento je nadále vyloučen jak z účasti v soutěži, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání. Poté bude stejným způsobem kontaktován e-mailem první vylosovaný náhradník. 
 2. Jestliže by se první náhradník nedostavil k převzetí výhry v době určené v e-mailu zaslaném mu pořadatelem obdobně dle bodu V., odst. 2 anebo by při takovém dostavení nesplnil podmínky dle bodu V., odst. 3, písm. a) a b), zaniká právo daného účastníka na účast v soutěži a tento je nadále vyloučen jak z účasti v soutěži, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání. Poté bude kontaktován druhý vylosovaný náhradník.
 3. Pokud by se ani druhý náhradník nedostavil k převzetí výhry v době určené v e-mailu zaslaném mu pořadatelem obdobně dle bodu V., odst. 2 anebo by při takovém dostavení nesplnil podmínky dle bodu V., odst. 3, písm. a) a b), zaniká právo daného účastníka na účast v soutěži a tento je nadále vyloučen jak z účasti, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání. V takovém případě je poté soutěž uzavřena a výhra nebude udělena.

VI. Výhra a předání

 1. Možnost bezplatného užívání osobního automobilu pořadatele zn. Mercedes třídy A. (dále jen jako „vůz“) po dobu ode dne, kdy si výherce osobně převezme vůz od pořadatele k užívání, do 31.12.2022 (dále jen jako „doba užívání“).
 2. Výhra a bezplatné užívání vozu nezahrnuje pohonné hmoty a jejich čerpání k provozu vozu, které je povinen si při užívání vozu hradit výherce jako uživatel. 
 3. Podmínkou předání vozu, jakožto výhry, je mimo jiné:
 1. uzavření smlouvy o výpůjčce vozu s pořadatelem, a to výhradně dle podmínek stanovených pořadatelem, 
 2. souhlas se zapsáním výherce jako provozovatele vozu do technického průkazu vozu a provedení takového zápisu výherce jako provozovatele vozu do technického průkazu vozu příslušným orgánem státní správy.
 1. Pokud by nejpozději do 1 měsíce od vyrozumění daného účastníka o výhře neuzavřel takový účastník smlouvu o výpůjčce vozu s pořadatelem dle bodu VI., odst. 3, písm. a), nebo by v téže lhůtě neudělil souhlas se zápisem své osoby jako provozovatele vozu do technického průkazu vozu dle bodu VI., odst. 3, písm. b) anebo by v takové lhůtě daný zápis nebylo možno provést, je pořadatel oprávněn bez dalšího rozhodnout o zrušení výhry takového účastníka; takovým rozhodnutím zaniká právo daného účastníka na účast v soutěži a tento je nadále vyloučen jak z účasti, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání. Pořadatel je v takovém případě oprávněn oslovit dříve vylosované náhradníky v pořadí, v něm byli vylosováni, u nichž se dále bude postupovat obdobně jako u původního výherce dle těchto pravidel.

VII. Obrazové záznamy

 1. Účastí v soutěži výherce souhlasí jak se zpracováním svých osobních údajů dle pravidel pořadatele, tak s užitím své podobizny na videozáznamu či fotografiích z vyhlášení soutěže a předání výhry, přičemž pořadatel je takový záznam podobizny příslušného účastníka oprávněn užít a zveřejnit, a to např. na webových stránkách pořadatele, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele, propagačních a reklamních materiálech pořadatele, v tisku či TV. Účastník soutěže poskytuje svojí účastí v soutěži tento souhlas pořadateli na dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. Pokud by však kterýkoli účastník odmítl pořízení obrazových záznamů s jeho podobiznou z vyhlášení soutěže a předání výhry, je pořadatel oprávněn bez dalšího rozhodnout o zrušení výhry takového účastníka; takovým rozhodnutím zaniká právo daného účastníka na účast v soutěži a tento je nadále vyloučen jak z účasti, tak z možnosti výhry v soutěži i jejího čerpání.

VIII. Další podmínky soutěže

 1. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli účastníka ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, v rámci soutěže uvedl nepravdivé údaje, nebo by poškozoval dobré jméno pořadatele soutěže, a to vše bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 2. Případné námitky s průběhem soutěže lze doručit písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 3. Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry. 
 4. Výhra v soutěži nebude předána a nárok na ni takové konkrétního účastníka soutěže zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k uplatnění nároku na výhru.
 5. Výměna výhry za jiné plnění na základě přání výherce není možná.
 6. Výhra není právně vymahatelná. 
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru výhrou, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto pravidlech.
 8. Výhry do soutěže poskytuje pořadatel. 
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s uplatněním a užíváním výhry.
 10. Výhercům nevzniká právo výhru u pořadatele reklamovat.
 11. Pořadatel má právo v případě pochybností požádat o prokázání osobních údajů účastníka soutěže (např. splnění podmínky věku) osobním dokladem účastníka soutěže.
 12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo i tuto soutěž bez náhrady v průběhu její trvání zrušit. Úplná  aktuální pravidla pak vždy budou k nalezení na webové stránce www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de
 13. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené.

V Brně dne 1.7.2021