Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Nanolab shop, spol. s r.o., IČO: 08943401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

Obchodné podmienky internetového obchodu
www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de

prevádzkovateľa:
Nanolab shop, spol. s r.o., IČO: 08943401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

 

1. Definícia pojmov

Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa "obchodom" rozumie internetový obchod www.nanolab.cz, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ - Nanolab shop, spol. s r.o., IČ:08943401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno, tel.: 840 200 300, e-mail: market@nanolab.cz (sídlo prevádzkovateľa nie je výdajným miestom ani kamennou predajňou).
"Poskytovateľom" sa ďalej rozumie prevádzkovateľ Obchodu. Poskytovateľ je riadne registrovaný a evidovaný na živnostenskom úrade v Blansku, ktorý je vo vzťahu k Poskytovateľovi a Predajni kontrolným orgánom v príslušnej oblasti svojej pôsobnosti.
"Služba" znamená Služby alebo Tovar, ktoré Poskytovateľ ponúka v Predajni.
"Tovar" znamená predmety a výrobky, ktoré Poskytovateľ ponúka na predaj v Obchode.
"Zákazník" znamená používateľa Obchodu, ktorý má záujem o kúpu konkrétnej Služby alebo Tovaru.
"Spotrebiteľ" znamená každú osobu, ktorá prostredníctvom Obchodu uzatvára obchod s Poskytovateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
"Objednávka" znamená vyplnený objednávkový formulár na konkrétnu Službu alebo Tovar v rámci elektronického objednávkového systému Obchodu.
Skratka "OZ" znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka a nákup Služby alebo Tovaru

Zákazník je oprávnený prostredníctvom Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému objednať konkrétnu Službu alebo Tovar, o ktorého kúpu má záujem. Vyplnením registračného formulára Obchodu, registráciou v Obchode, vyplnením akéhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu alebo odoslaním akejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu Zákazník vždy súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke (pozri článok 14 - Ochrana osobných údajov).
Samotné zverejnenie a ponuka Služby alebo Tovaru Poskytovateľom v Obchode ešte nie je návrhom na uzavretie zmluvy týkajúcej sa Služby alebo Tovaru zo strany Poskytovateľa, ale len informatívnym zverejnením možností ponuky Poskytovateľa. Na prezentáciu Služby alebo Tovaru prostredníctvom Obchodu a ani na prezentáciu možnosti ich kúpy sa preto § 1732 ods. 2 OZ nevzťahuje a takáto prezentácia Služby alebo Tovaru v Obchode nie je právne účinným návrhom Poskytovateľa na uzavretie zmluvy o takejto Službe alebo Tovare.
Za návrh na uzavretie zmluvy zo strany Zákazníka prostredníctvom Obchodu týkajúci sa konkrétnej Služby alebo Tovaru sa vždy považuje až doručenie Objednávky Zákazníka na Službu alebo Tovar Poskytovateľovi.
Podaním Objednávky Zákazník zároveň vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami a záväzne si objednáva Službu alebo Tovar uvedený v Objednávke.
Samotné potvrdenie doručenia Objednávky Poskytovateľom sa nepovažuje za prijatie Objednávky Zákazníka.
Až potvrdením prijatia Objednávky (či už vykonaným v potvrdení o doručení Objednávky alebo samostatne) zo strany Poskytovateľa dochádza k akceptácii návrhu na uzavretie zmluvy Poskytovateľa so Zákazníkom ohľadom konkrétnej Služby alebo Tovaru uvedeného v Objednávke a až okamihom takéhoto potvrdenia prijatia Objednávky teda k uzavretiu zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na konkrétnu objednanú Službu alebo Tovar.
Obsah prípadnej zmluvy podľa odseku 6 je potom vždy určený obsahom akceptovaného návrhu (Objednávky) Objednávateľa, t. j. tak Službou alebo Tovarom, ako aj ich cenou, spôsobom dodania a ďalšími podmienkami dohodnutými v rámci takto akceptovaného návrhu, pričom ostatné zmluvné náležitosti takejto zmluvy neuvedené v Objednávke sú vymedzené týmito Obchodnými podmienkami.
Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, výslovne súhlasí s tým, že ak je predmetom jeho Objednávky poskytnutie Služby alebo Tovaru, takáto Služba alebo Tovar budú poskytnuté alebo sa začne poskytovať po uzavretí Zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa § 1829 OZ. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, berie na vedomie, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 1829 OZ po splnení Zmluvy.


3. Vykonanie Objednávky

Na vykonanie riadnej Objednávky je Zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje v elektronickom objednávkovom systéme Obchodu.
Doručená Objednávka Zákazníka sa považuje za neprijatú a Poskytovateľ ju odmieta aj v prípade, ak Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi, že Objednávku neprijíma alebo odmieta, alebo ak Poskytovateľ nepotvrdí prijatie Objednávky Zákazníkom podľa čl. 2 ods. 6 do 6 dní od doručenia takejto Objednávky Poskytovateľovi.
Ak je možné objednanú Službu alebo Tovar dodať, ale medzitým sa zmenili podmienky dodania Služby alebo Tovaru (napr. Služba alebo Tovar môže byť dodaný v inej cene, rozsahu alebo prevedení), Poskytovateľ je oprávnený túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi s výzvou na vyjadrenie, či má Objednávateľ záujem o Službu alebo Tovar za takto zmenených podmienok, a zároveň poskytnúť lehotu na takéto vyjadrenie.
Ak sa Zákazník v lehote určenej Poskytovateľom podľa odseku 3 vyjadrí, že má záujem o Službu alebo Tovar aj za zmenených podmienok, považuje sa takéto oznámenie za novú Objednávku a bude sa s ním zaobchádzať ako s novou Objednávkou.
Ak Zákazník v lehote určenej Poskytovateľom nevyjadrí podľa odseku 3, že má záujem o Službu alebo Tovar aj za zmenených podmienok, považuje sa uplynutie tejto lehoty za zrušenie Objednávky zo strany Zákazníka.


4. Užívateľský účet

Na základe registrácie Zákazníka vykonanej na Internetovej stránke Obchodu môže Zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania Obchodu. Zákazník si môže objednať Služby alebo Tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "Používateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, Zákazník si môže objednať Služby alebo Tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.
Pri registrácii na stránke Obchodu a objednávaní Služieb alebo Tovaru je Zákazník povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Zákazník je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom konte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Zákazníkom v Užívateľskom účte a pri objednávaní Služieb alebo Tovaru považuje Poskytovateľ za správne.
Prístup do Užívateľského účtu Objednávateľa je zabezpečený používateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
Zákazník nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.
Poskytovateľ môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Zákazník nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 36 mesiacov alebo ak Zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o kúpe alebo Tovaru alebo týchto Obchodných podmienok.
Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Poskytovateľa a Obchodu alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
Odkazy, komentáre a akékoľvek iné správy zobrazované tretím stranám v rámci Obchodu a jeho webovej stránky môže písať a odosielať len registrovaný Zákazník prostredníctvom svojho Užívateľského účtu v Obchode.


5. Preprava a dodávka tovaru

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Ak je Poskytovateľ povinný dodať Službu alebo Tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, Zákazník je povinný prevziať Službu alebo Tovar pri dodaní.
V prípade, že z dôvodov na strane Objednávateľa je potrebné Tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Objednávke, je Objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí porušenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, Zákazník nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky Poskytovateľa, ak ich Poskytovateľ vydal.
Ak nie je dohodnutý čas plnenia, Poskytovateľ odovzdá (dodá) Tovar Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 30 dní.
Ak má Poskytovateľ zaslať Tovar Spotrebiteľovi, odovzdá ho Spotrebiteľovi v okamihu, keď ho dopravca odovzdá Spotrebiteľovi alebo osobe určenej Spotrebiteľom. Ak však prepravcu určil Spotrebiteľ bez toho, aby ho ponúkol Poskytovateľ, Tovar sa odovzdá Spotrebiteľovi v okamihu, keď ho Poskytovateľ odovzdá prepravcovi; práva Spotrebiteľa voči prepravcovi tým nie sú dotknuté.
Ak Spotrebiteľ odoslaný Tovar neprevezme a tento sa vráti Poskytovateľovi ako nevyzdvihnutý, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Spotrebiteľovi obvyklú výšku skladného za uskladnenie takéhoto Tovaru a Poskytovateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe (resp. dodaní) predmetného Tovaru vo vzťahu k Spotrebiteľovi. V prípade, že v dôsledku neprevzatia Tovaru Zákazníkom je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi predtým zaplatené plnenie za kúpu/dodanie takéhoto Tovaru (najmä kúpnu cenu a ďalšie zaplatené náklady na dodanie, ako napr. balné, poštovné a pod.), je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi náklady vynaložené na pôvodné dodanie takéhoto Tovaru Zákazníkovi (najmä zaplatené balné a poštovné) vo výške 100 Kč s DPH. Poskytovateľ je oprávnený započítať pohľadávku na úhradu týchto nákladov s pohľadávkou Objednávateľa na vrátenie predtým zaplateného plnenia za kúpu/dodanie takéhoto Tovaru (najmä zaplatenej kúpnej ceny a ostatných nákladov na dodanie).
Ak je Poskytovateľ v omeškaní s dodaním Tovaru, môže Spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy, ak Poskytovateľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty len vtedy, ak Poskytovateľ odmietol plniť alebo ak je plnenie v určenom čase nevyhnutné vzhľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo ak Spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy informoval Poskytovateľa, že dodanie v určitom čase je nevyhnutné.
10. Pri odstúpení od zmluvy realizovanom podľa odseku 9 je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Spotrebiteľovi všetky peňažné plnenia, ktoré Spotrebiteľ na základe zmluvy uhradil.
Tovar bude Poskytovateľom dodaný do 30 dní, spravidla však do nasledujúceho dňa, a to spôsobom podľa vlastného výberu, pričom si môže vybrať z nasledujúcich možností:
Osobný odber vo vašej predajni https://nanolab.cz/prodejny-2/
Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti;
Doručenie prostredníctvom prepravných spoločností Česká pošta, Zásilkovna, Kaiser Courier, Geis, Pošta bez hraníc;


6. Informácie pre zákazníkov

Poskytovateľ zároveň poskytuje Zákazníkovi informácie potrebné na uzavretie zmluvy a na riadne informovanie Zákazníka o realizácii konkrétneho obchodu.
Identifikačné údaje Poskytovateľa sú uvedené v článku I ods. 1 a 2 týchto Obchodných podmienok.
Názov, hlavné charakteristiky Služby alebo Tovaru a ich cena sú vždy uvedené v špecifikácii Služby alebo Tovaru v príslušnej sekcii Obchodu a Zákazník zadaním Objednávky takejto Služby alebo Tovaru dáva najavo, že sa už vopred oboznámil s popisom Služby alebo Tovaru a ich cenou.
Cena Služby alebo Tovaru v rámci Obchodu je uvedená vrátane DPH a bez ďalších poplatkov, ak nie je uvedené inak.
Zákazník je povinný zaplatiť cenu Služby alebo Tovaru s daňou, ktorá sa na Službu alebo Tovar vzťahuje.
V rámci Objednávky a pred jej odoslaním bude Zákazníkovi vždy uvedená a vyčíslená cena po pripočítaní príslušných daní (DPH) a po pripočítaní ďalších poplatkov a nákladov (napr. poplatok za ekologickú likvidáciu podľa zákona č. 185/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, náklady na doručenie a dopravu a pod.)
Poskytovateľ neúčtuje objednávateľovi žiadne náklady vyplývajúce z použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie a tieto náklady znáša objednávateľ.
Ak v Obchode nie je uvedená doba platnosti ponuky Služby alebo Tovaru, má sa za to, že ponuka Služby alebo Tovaru je platná do odvolania alebo do vyčerpania zásob.
Poskytovateľ ďalej archivuje všetky zmluvy uzatvorené v rámci Obchodu v rámci svojej obchodnej a účtovnej evidencie a môže ich následne na požiadanie sprístupniť Zákazníkovi, pričom je povinný uhradiť manipulačné náklady za takéto sprístupnenie.
Kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy v rámci Obchodu sú všeobecne popísané v týchto Obchodných podmienkach.
Zmluvu prostredníctvom Obchodu je možné uzatvoriť v českom alebo slovenskom jazyku.
Na žiadosť Spotrebiteľa je Poskytovateľ povinný vydať doklad o kúpe Tovaru alebo poskytnutí Služby, v ktorom uvedie dátum predaja Tovaru alebo poskytnutia Služby, o aký Tovar alebo akú Službu ide a za akú cenu bol Tovar predaný alebo Služba poskytnutá, spolu s identifikačnými údajmi Poskytovateľa obsahujúcimi meno a priezvisko alebo názov alebo obchodné meno alebo názov Poskytovateľa, jeho identifikačné číslo osoby, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade predaja použitých alebo upravených výrobkov, chybných výrobkov alebo výrobkov, ktorých výkon je inak obmedzený, musia byť tieto skutočnosti v uvedenom doklade zreteľne uvedené.


7. Poskytovanie služieb alebo tovaru

Služba sa považuje za dodanú jej vykonaním. Tovar sa považuje za dodaný jeho dodaním.


8. Platobné podmienky

V prípade Služieb alebo Tovaru platených vopred bezhotovostným prevodom vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi po prijatí Objednávky zálohovú faktúru alebo výzvu na zaplatenie celej sumy ceny Služieb alebo Tovaru vrátane príslušných poplatkov a nákladov, ktorú zašle Zákazníkovi písomne na adresu Zákazníka alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.
2. Po doručení zálohovej faktúry podľa odseku 1 je Zákazník povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre v lehote splatnosti tejto faktúry.
Aj v prípade, ak by bolo možné objednanú Službu alebo Tovar poskytnúť skôr, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi Službu alebo Tovar najskôr po pripísaní fakturovanej sumy podľa zálohovej faktúry na účet Poskytovateľa.
Ak fakturovaná suma podľa zálohovej faktúry vystavenej podľa odseku 1 nebude pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote splatnosti, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí alebo predaji takejto Služby alebo Tovaru.
3. V prípade Služieb alebo Tovaru, za ktoré sa platí až po ich poskytnutí, Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru na celú sumu ceny Služieb alebo Tovaru vrátane príslušných poplatkov a nákladov po poskytnutí Služieb alebo Tovaru, ktorú zašle Objednávateľovi písomne na adresu Objednávateľa alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke. Zákazník je povinný uhradiť fakturovanú sumu v súlade s faktúrou v lehote splatnosti faktúry
Možnosti platby

Online platby pre nás spracúva platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovanou platobnou inštitúciou pôsobiacou pod dohľadom Českej národnej banky. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Online platby sú spracovávané prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay. Poskytovateľ služby, spoločnosť Shoptet, a.s., IČO 289 35 67. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania ComGate/Shoptet Pay zadáte číslo svojej karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré sa nachádzajú v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, takže budete pravdepodobne vyzvaní na zadanie číselného kódu, ktorý dostanete prostredníctvom SMS správy od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate/Shoptet Pay vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kde sa prihlásite ako zvyčajne a potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, objednávku budeme realizovať bezodkladne.

9. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa (ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na spotrebiteľa)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom Obchodu bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme Službu alebo Tovar.
Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ informovať Poskytovateľa o svojom odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu Poskytovateľa uvedenú v článku I ods. 1 jednostranným právnym úkonom (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na konci týchto Obchodných podmienok, nie je však povinný tak urobiť.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy urobené podľa odseku 1 pred uplynutím príslušnej lehoty.
Tovar prijatý spotrebiteľom, v súvislosti s ktorým spotrebiteľ odstúpil od zmluvy podľa odseku 1, musí byť vrátený na adresu poskytovateľa do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Ak Spotrebiteľ takto odstúpi od tejto Zmluvy, Poskytovateľ vráti Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vráteného Tovaru alebo odo dňa, keď Spotrebiteľ preukáže, že Tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr, všetky platby, ktoré Poskytovateľ od Spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je odlišný od najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia ponúkaného Poskytovateľom). Pri vrátení peňazí Poskytovateľ použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý Spotrebiteľ použil pri uskutočnení pôvodnej transakcie, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V každom prípade Spotrebiteľovi nevzniknú dodatočné náklady.
2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami Tovaru vrátane jeho funkčnosti.
Spotrebiteľ však berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 znáša náklady spojené s vrátením Tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku aj náklady spojené s vrátením Tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštovej prepravy
Spotrebiteľ nemá právo podľa tohto článku odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodaní Tovaru vyrobeného podľa požiadaviek Spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám alebo o dodaní Tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodný na vrátenie po tom, čo ho Spotrebiteľ porušil.
Ustanovenia článku 9 sa nevzťahujú na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.


10. Reklamácie

Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať vady Služby alebo Tovaru, ktoré sa vyskytli v lehote 24 mesiacov od prevzatia Služby alebo Tovaru. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje a neplatí pre Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, pričom takýto Zákazník je oprávnený reklamovať Tovar alebo Službu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Zákazníkovi nevzniká právo z vadného plnenia, ak Zákazník vadu spôsobil. Za vadu sa nepovažuje opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.
Okrem toho sa práva z vád nevzťahujú najmä na vady, ktoré:
boli reklamované v rozpore s odsekom 1,
majú pôvod v používaní Tovaru v rozpore s návodom na jeho používanie alebo v rozpore s jeho účelom alebo obvyklým a určeným použitím,
sú spôsobené neoprávneným alebo neodborným zásahom do Tovaru,
sú spôsobené vyššou mocou alebo inými vonkajšími okolnosťami, ktoré nie sú vlastné povahe Tovaru alebo Služieb.
Pri uplatňovaní práv z vád je Zákazník povinný predložiť reklamovaný Tovar a v prípade Tovaru alebo Služieb poskytnúť aspoň informácie podľa článku 12 bodu 2 týchto Obchodných podmienok
Lehoty na uplatnenie práva z vád začínajú plynúť od prevzatia Služby alebo Tovaru Zákazníkom, resp. od dodania príslušnej Služby alebo Tovaru.
S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je Poskytovateľ povinný prijať reklamáciu Spotrebiteľa v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle Poskytovateľa. V prevádzkarni musí byť počas pracovnej doby vždy prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií spotrebiteľov.
Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy
Reklamácia Spotrebiteľa vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Poskytovateľ a Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodávaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia spotrebiteľa musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju spotrebiteľ požadoval.
Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 8 môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
Poskytovateľ je povinný vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Nemajte obavy! Vyberte si svoj problém a my vás ON-LINE prevedieme celým procesom.

https://www.nanolab.cz/reklamace
https://www.nanolab.sk/reklamace
https://www.nanolab.life/reklamace
https://www.DrLuft/reklamace

11. Nároky z vád

Zákazník má všetky práva z vadného plnenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


12. Posúdenie reklamácie

Objednávateľ je povinný vrátiť reklamovaný Tovar spolu s označením zmluvy Poskytovateľovi na adresu Poskytovateľa.
V reklamácii Zákazník presne popíše reklamovaný Tovar a jeho vadu a identifikuje zmluvu, na základe ktorej bol Tovar poskytnutý.
Zákazník uhradí náklady na prepravu reklamovaného Tovaru.
Reklamovaný Tovar nie je možné zaslať Poskytovateľovi na dobierku, na takúto reklamáciu Poskytovateľ nebude prihliadať.


13. Vrátenie Tovaru (nevzťahuje sa na vrátenie Tovaru podľa článku 9)

V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 9, je Objednávateľ povinný vrátiť Tovar Poskytovateľovi, ak dôjde k zániku zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom na konkrétny Tovar, najmä v prípade účinného odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
Ak z iného dôvodu ako podľa článku 9 vznikne Zákazníkovi povinnosť vrátiť Tovar Poskytovateľovi, Zákazník je povinný vrátiť Tovar Poskytovateľovi do 20 dní od vzniku tejto povinnosti.
V prípade, že Zákazník prevzal Tovar od Poskytovateľa osobným odberom, je povinný vrátiť a odovzdať Tovar Poskytovateľovi v lehote podľa odseku 2 v sídle Poskytovateľa. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Zákazník.
Zákazník je povinný odovzdať Poskytovateľovi Tovar nepoškodený, čistý a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ktoré boli súčasťou dodávky.
V prípade porušenia povinnosti podľa odseku 4 je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi poplatok:
sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru v dôsledku manipulácie s Tovarom zo strany Zákazníka,
priame náklady na opravu Tovaru v skutočnej výške týchto nákladov,
priame náklady na čistenie Tovaru,
náklady na chýbajúce diely alebo príslušenstvo.
6. Zákazník je povinný uhradiť sumy vyúčtované podľa odseku 5 do 5 dní odo dňa oznámenia takéhoto vyúčtovania Zákazníkovi.
Poskytovateľ vráti Zákazníkovi cenu Tovaru, ktorú Zákazník predtým zaplatil (po započítaní prípadnej náhrady škody a súm podľa odseku 5), až po tom, čo Zákazník vráti Poskytovateľovi Tovar, v súvislosti s ktorým takto odstúpil od Zmluvy.
Ustanovenia tohto bodu sa neuplatnia v prípadoch, keď Zmluva zanikla odstúpením Spotrebiteľa.


14. Ochrana osobných údajov

V prípade, že je Zákazník v rámci Obchodu vyzvaný na poskytnutie osobných údajov v konkrétnom formulári alebo Objednávke, najmä pri vyplnení a odoslaní Objednávky prostredníctvom elektronického objednávkového systému Obchodu, berie Zákazník na vedomie, že nie je povinný tieto údaje poskytnúť a ich poskytnutie je teda úplne dobrovoľné.
V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov zo strany Zákazníka však Poskytovateľ nie je povinný Objednávku prijať a s ohľadom na elektronický objednávkový systém Obchodu môže byť pokračovanie v neúplne vyplnenej Objednávke automaticky zastavené alebo ukončené.
Pravidlá správy a spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente.


15. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa Tovaru, Služieb, Obchodu alebo Poskytovateľa na elektronickú adresu Zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Poskytovateľa na elektronickú adresu Zákazníka. Poskytovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi v zmysle čl. 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Zákazníka na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.
Zákazník súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky Poskytovateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookies v počítači Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


16. Záverečné ustanovenia

Vyplnenie registračného formulára Obchodu, registrácia v Obchode, vyplnenie akéhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu a odoslanie akejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu alebo pri nadviazaní inej obdobnej elektronickej komunikácie na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom Obchodu sa vždy považuje za potvrdenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.
Ak vznikne medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom spor v súvislosti s nákupom Služieb alebo Tovaru prostredníctvom Obchodu, má Spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie sporu podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ak sa plnenie uskutočňuje na území Českej republiky; v ostatných prípadoch len ak plnenie súvisí s podnikateľskou činnosťou vykonávanou na území Českej republiky. Právo spotrebiteľa na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté:
v oblasti zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok,
v oblasti služieb všeobecného záujmu nehospodárskej povahy,
s verejnými poskytovateľmi ďalšieho alebo vyššieho vzdelávania.
3. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa odseku 2 je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs , s online platformou na riešenie týchto sporov umiestnenou na http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
Uzavretá zmluva, ako aj všetky vzťahy vzniknuté medzi Zákazníkom a Poskytovateľom pri objednávaní prostredníctvom Obchodu sa riadia českým právom s vylúčením kolíznych noriem českého práva.
Ak sa v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach používa pojem Zákazník a nie je výslovne uvedené, že určité ustanovenie sa vzťahuje len na Spotrebiteľa, platí takéto ustanovenie vždy v plnom rozsahu aj pre Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.
2. Zákazník potvrdzuje a vyhlasuje, že súhlas s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami, urobený najmä spôsobom uvedeným v odseku 1, sa považuje za písomný súhlas (alebo za obdobu písomného súhlasu) zmluvných strán a všetky ustanovenia Obchodných a reklamačných podmienok sa považujú za dohodnuté písomne (alebo za obdobu písomného súhlasu). Preto v prípadoch, keď zákon výslovne vyžaduje, aby takéto dojednania boli v písomnej forme, sa má za to, že dohoda o obchodných podmienkach v elektronickej forme bola medzi stranami riadne dodržaná a vykonaná.
Zákazník ďalej výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že v dostatočnom predstihu pred podaním Objednávky a tiež pred uzavretím Zmluvy mu boli zo strany Poskytovateľa poskytnuté všetky informácie obsiahnuté v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach a že sa s nimi vopred v plnom rozsahu oboznámil, a že Zmluvu uzavrie po tom, ako sa v dostatočnom predstihu pred uzavretím Zmluvy oboznámil so všetkými ustanoveniami, informáciami, vyhláseniami a upozorneniami obsiahnutými v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach a považuje ich za jasné a zrozumiteľné.
Poskytovateľ je oprávnený prevádzkovať Obchod a poskytovať Služby a Tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa."
Zákazník vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami týchto obchodných podmienok a nemá námietky voči ich zneniu a obsahu

V Brne, 1. júna 2023
Radim Opluštil - konateľ spoločnosti

 

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy (len pre účely odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa článku 9)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: .............................................
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na ......................................
Dátum prijatia .....................................
Meno spotrebiteľa .............................
Adresa spotrebiteľa .......................
Podpis spotrebiteľa .......................................

Dátum ..................................

Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Nemajte obavy! Stačí si vybrať svoj problém a my vás celým procesom prevedieme krok za krokom online.

www.nanolab.cz/reklamace