Podmienky ochrany osobných údajov

Správca: nanolab shop, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Nanolab, s.r.o: Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno
IČO:08943401

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Nanolab shop, spol. s r.o. so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je pre vás dôležité vedieť, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte právo požadovať informácie o zaznamenaných osobných údajoch, ich opravu, vymazanie, ak vám boli poskytnuté na základe vášho súhlasu. Ak ide o automatizované spracúvanie, máte právo na prenosnosť údajov a na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na tomto rozhodnutí. Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla.
Bezpečnosť vašich osobných údajov

Spoločnosť Nanolab shop, spol. s r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na dostatočnú ochranu vašich údajov vzhľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a bez vášho súhlasu ich neposkytujeme na ďalšie spracovanie iným subjektom, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ochrana našich oprávnených záujmov.
Právo na informácie

Máte právo požiadať prevádzkovateľa o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, v akom rozsahu a na aký účel. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v mimoriadnych situáciách najneskôr do 90 dní. O predĺžení lehoty vo výnimočných prípadoch vás budeme včas informovať. Ak požiadate o sprístupnenie informácií, ktoré o vás máme, musíme najprv overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie patria. Preto vo svojej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si dodatočné informácie na vašu identifikáciu predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
Potom máme právo odôvodnene odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané, neprimerane sa opakujú alebo si vyžadujú neprimerané úsilie na ich získanie, alebo by ich bolo ťažké získať (typicky zo záložných systémov, archívov atď.).
Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto údaje prenesené inému prevádzkovateľovi.
Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa osobné údaje môžu časom meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že došlo k zmene, aby sme mohli vaše osobné údaje aktualizovať a vyhnúť sa prípadným chybám. Poskytnutie informácie o zmene vašich údajov je nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať naše činnosti ako správca údajov.
To zahŕňa aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu.
Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne overíme oprávnenosť vašej požiadavky. V čase podania námietky bude spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené až do overenia oprávnenosti námietky. Informujeme vás, že máte právo namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to tak, že sa obrátite na príslušný dozorný orgán na ochranu osobných údajov na adrese

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochor 27
170 00 Praha 7
Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takto zaznamenané údaje nie sú presné alebo že ich spracúvame nezákonne, a ak sa domnievate, že údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania.
Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov (napríklad vašej e-mailovej adresy v súvislosti s newsletterom), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a my sme povinní údaje, ktoré spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu, vymazať. Právo na vymazanie
sa nevzťahuje na údaje spracúvané v súvislosti s povinnosťou plniť zmluvu, právnymi dôvodmi alebo oprávnenými záujmami.
Ak sú niektoré vaše údaje uložené v záložných systémoch, ktoré automaticky zabezpečujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany pred stratou údajov v prípade nehody, nie je v našej moci tieto údaje vymazať ani zo záložných systémov a často to ani nie je technicky možné. Tieto údaje sa však nijako aktívne nespracúvajú a nepoužívajú sa na ďalšie účely spracovania.
Kam sa môžete obrátiť

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa na nás môžete obrátiť aj na adrese market@nanolab.cz alebo v našom sídle:
Nanolab shop, spol. s r.o. so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno.
Adresa pre doručovanie: Trnkova 137, 62800 Brno
Webové stránky - súbory denníka

Ak pristupujete na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Informácie, ktoré ukladáme, zahŕňajú:

- vašu IP adresu
- stránku našej webovej lokality, ktorú otvárate
- Kód odpovede http
- Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracúvame maximálne jeden rok a len na účely našej právnej ochrany.
Súbory cookie

Keď navštívite našu webovú lokalitu, ste informovaní, že používame technológiu na zhromažďovanie a ukladanie informácií umiestnením súborov cookie do vášho zariadenia.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neposielame, tieto súbory cookie môžete zo svojho prehliadača vymazať alebo ich používanie úplne zakázať. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, avšak bez týchto súborov cookie nie sme schopní zabezpečiť plnú funkčnosť webovej stránky.
Analýza a štatistiky

Webovú lokalitu monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré analyzujeme pomocou tejto služby, nie sú vaše osobné údaje. Túto službu používame na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a geografických údajov, informácií o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého pristupujete na našu webovú lokalitu. Všetky tieto informácie používame na marketingové účely, na ďalšie zlepšovanie webovej lokality a obsahu a na účely právnej ochrany.
Zasielanie noviniek na váš e-mail

V prípade, že máte záujem o zasielanie produktových akcií od spoločnosti Nanolab shop, spol. s r.o. prostredníctvom e-mailu, ktorý nám poskytnete a vyjadríte súhlas s takýmto použitím vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výlučne na tieto účely. Spoločnosť Nanolab shop, spol. s r.o. takto získanú e-mailovú adresu neposkytuje žiadnym iným subjektom. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že si už neželáte dostávať e-maily od spoločnosti Nanolab shop, spol. s r.o. na tento účel, môžete svoj súhlas so spracovaním poskytnutej e-mailovej adresy odvolať tu alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.
Prenos osobných údajov do tretích krajín

Nedochádza k prenosu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám.

Vydané dňa: 1. júna 2023
Štatutárny zástupca: Radim Opluštil, generálny riaditeľ